گزارش تصویری گزارش تصویری

اخبار ویژه اخبار ویژه

۲۱ اسفند ۱۳۹۵
انبار گرداني فرودگاه مهرآباد در تاريخ هاي سه شنبه 1395/12/17 لغايت چهار شنبه 1395/12/18 در فرودگاه مهر آباد با حضور نماينده اداره امور مالي و درآمد ، کارکنان اداره انبار ها ، و با نظارت حسابرسان سازمان حسابرسي و حسابرسان داخلي انجام گرديد .
۱۶ اسفند ۱۳۹۵
انبار گرداني از تاريخ شنبه 1395/12/14 تا دوشنبه 1395/12/16 در اداره کل تدارکات با حضور نماينده اداره کل امور مالي و درآمد ،کارکنان اداره انبار ها و با نظارت حسابرسان سازمان حسابرسي و حسابرسان داخلي انجام گرديد.
۲ اسفند ۱۳۹۵
گروه حسابرسي داخلي جهت بررسي عملکرد فرودگاههاي استان گلستان و مصوبات هيئت مديره در قالب تيم 2 در تاريخ 1395/12/01 وارد فرودگاه گرگان شدند
۱ اسفند ۱۳۹۵
گروه حسابرسي داخلي در قالب تيم 1 جهت بررسي عملکرد فرودگاه همدان و مصوبات هيئت مديره در تاريخ 1395/11/30وارد فرودگاه همدان شدند