گزارش تصویری گزارش تصویری

اخبار ویژه اخبار ویژه

۸ خرداد ۱۳۹۶
جلسه همکاري مشترک في مابين واحد حسابرسي داخلي و اداره کل امور مالي و درآمد به منظور تسهيل در اجراي عمليات حسابرسي داخلي و همچنين همکاري در امر تهيه و ارائه صورت هاي مالي در دفتر مدير کل امور مالي و درآمد در تاريخ دوشنبه 1396/02/25 برگزار گرديد .
۸ خرداد ۱۳۹۶
گروه حسابرسي داخلي در قالب تيم 1 از تاريخ 1396/02/29 لغايت 1396/03/04 عملکرد فرودگاه بيرجند و مصوبات هيئت مديره را مورد بررسي قرار دادند
۷ خرداد ۱۳۹۶
گروه حسابرسي داخلي در قالب تيم 2 از تاريخ 1396/02/30 لغايت 1396/03/03 عملکرد فرودگاه بجنورد و مصوبات هيئت مديره را مورد بررسي قرار دادند
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
گروه حسابرسي داخلي جهت بررسي عملکرد فرودگاه آبادان و مصوبات هيئت مديره در قالب تيم 1 در تاريخ 1396/01/27 وارد فرودگاه آبادان شدند.