نمایش محتوا نمایش محتوا

 

     شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به عنوان يك واحد تجاري گسترده با دامنه جغرافيايي وسيع درسطح كشور مستلزم رعايت قوانين ، سياستها ، استانداردها ، شيوه هاي اجرايي و مقرراتي فراواني مي باشد.

     هيات مديره شركت بمنظور اطمينان از رعايت ،اجرا وكنترل موارد فوق الذكر بايستي از ابزارهاي مناسب وكارا ازجمله استفاده ازخدمات حسابرسان داخلي بهره مند گردد.

      به موجب مفاد بند 10 ماده 19 اساسنامه و در راستاي اجراي تبصره ذيل ماده 8 آيين نامه مالي شركت فرودگاههاي كشور مصوب هيات وزيران ، واحد حسابرسي داخلي به منظور انجام وظايف تعيين شده در دستورالعمل وظايف حسابرسي داخلي(مصوب) تحت نظر هيات مديره محترم شركت تشكيل گرديده است .

      طبق ماده 2 دستورالعمل مذكور هدف حسابرسي داخلي كمك به هيات مديره شركت از طريق ايجاد ارتباط اصولي بين آنان و سطوح مختلف اجرا كننده تصميمات اتخاذ شده ، از طريق ارزيابي ميزان موثر بودن دستورالعملها ، كارايي روشها و كنترلهاي داخلي و انعكاس نتايج در قالب گزارش مدون مي باشد .