نمایش محتوا نمایش محتوا

1-مهدي علي همتي  : رئیس حسابرسی داخلی

 فوق لیسانس حسابداري ، مدرس دانشگاه ، سرپرست(سابق) گروه حسابرسی سازمان حسابرسي ، عضو فعال انجمن هاي :

الف) انجمن حسابرسی ايران(عضو پیوسته)  ب) انجمن حسابرسان داخلي ايران ، ج) انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران ،د) انجمن حسابداری ایران

2- ناصر ساكي  : معاون حسابرسی داخلی

 دانشجوي دكتراي حسابداري ، داراي سابقه در امور عملياتي شرکت (اداره شبكه پيامهاي هوانوردي) ، عضو فعال انجمنهاي : الف) انجمن حسابداري ايران ، ب) انجمن حسابرسي ايران ، ج) انجمن حسابداران خبره ايران و د) انجمن حسابرسان  داخلي ايران ،

3- مهتاب عرب : کارشناس حسابرسی داخلی

 فوق ليسانس حسابداري ، داراي سابقه در امور اداري و دانشجويي مرکز آموزش عالی هوانوردی ،

4- احمد اميدي : کارشناس حسابرسی داخلی

 فوق ليسانس مديريت بازرگاني ، داراي سابقه در امور عملياتي شرکت (اداره كل مراقبت پرواز) و ادارات کل آموزش و توسعه نیروی انسانی و دفتر بررسی های اقتصادی و بازرگانی  ،

5-لیلا تربيت : کارشناس حسابرسی داخلی

 ليسانس حسابداري ، داراي سابقه در اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاهها ،

6- آذر اخواني كسمايي : کارشناس حسابرسی داخلی

 ليسانس حسابداري ، داراي سابقه در اداره کل امور مالي و درآمد ،

7- سعداله شريف زاده : حسابرس داخلی  

 دانشجوی حسابداري ، داراي سابقه در ادارات کل تداركات و امور مالي و درآمد ،

8- سيد محمد ميرخاني : حسابرس داخلی

 ليسانس حسابداري ، داراي سابقه در اداره کل امور مالي و درآمد ،

9- اصغر سلگی : متصدی امور اداری 

دانشجوی مدیریت ، دارای سابقه در اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی .