نمایش محتوا نمایش محتوا

1- حسابرسی اداره کل فرودگاههای استان کرمان (خرداد 1395)

2- حسابرسی اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی (تیر1395)

3- حسابرسی فرودگاه چهار محال و بختیاری (مرداد 1395)

4- حسابرسی اداره کل فرودگاه لارستان (آبان 1395)

5- حسابرسی اداره کل فرودگاههای استان زاهدان (دی 1395)

6- حسابرسی فرودگاه همدان ( بهمن 1395)

7- حسابرسی اداره کل فرودگاههای استان گلستان (اسفند 1395)

8- نظارت بر انجام انبارگردانی اداره کل تدارکات (اسفند 1395)

9- نظارت بر انجام انبارگردانی اداره کل فرودگاه مهرآباد (اسفند 1395)

10- حسابرسی ستاد اداره کل امور مالی ودرآمد ( درطی سال)